دانلود کتاب های عربی


قوة التحكم فى الذات - قوة التحکم فی الذات

نویسنده :

أنـا خـجـول ، أنـا ضـعـیـف ، أنـا ذاکـرتـی ضـعـیـفـة جـدا ، أنـا لا أسـتـطـیـع إنـقـاص وزنـی وأنـی قـد حـاولت ولـم أنـجـح ، أنـا لا أسـتـطـیـع أن أتـوقـف عـن الـتـدخـیـن لأنی حـاولـت کـثـیـرا ولـکـنـی فـشـلـت ، أنـا لا أسـتـطـیـع الاسـتـیـقـاظ مـبـکـرا ، أنـا لا أسـتـطـیـع أن أتـحـدث أمـام الـجـمـهـور ، أنـا شـکـلـی غـیـر جـذابیـقـوم الـنـاس بـإرسـال إشـارات سـلـبـیـة للـعـقـل الـبـاطـن ویـرددونـهـا بـاسـتـمرار إلـی أن تـصـبـح جـزءا مـن اعـتـقـاداتـهـم الـقـویـة وبـالـتـالـی تـؤثـر عـلـی تـصـرفـاتـهـم وأحـاسـیـسـهـم الـخـاصـة بـهـم وبـالـعـالـم مـن حـولـهـم

أنـا خـجـول ، أنـا ضـعـيـف ، أنـا ذاكـرتـي ضـعـيـفـة جـدا ، أنـا لا أسـتـطـيـع إنـقـاص وزنـي وأنـي قـد حـاولت ولـم أنـجـح ، أنـا لا أسـتـطـيـع أن أتـوقـف عـن الـتـدخـيـن لأني حـاولـت كـثـيـرا ولـكـنـي فـشـلـت ، أنـا لا أسـتـطـيـع الاسـتـيـقـاظ مـبـكـرا ، أنـا لا أسـتـطـيـع أن أتـحـدث أمـام الـجـمـهـور ، أنـا شـكـلـي غـيـر جـذابيـقـوم الـنـاس بـإرسـال إشـارات سـلـبـيـة للـعـقـل الـبـاطـن ويـرددونـهـا بـاسـتـمرار إلـى أن تـصـبـح جـزءا مـن اعـتـقـاداتـهـم الـقـويـة وبـالـتـالـي تـؤثـر عـلـى تـصـرفـاتـهـم وأحـاسـيـسـهـم الـخـاصـة بـهـم وبـالـعـالـم مـن حـولـهـمبرای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران