دانلود کتاب های عربی


رحلتى مع غاندى - رحلتی مع غاندی

نویسنده :

 أدوات البحث عن الحقیقة بسیطة بقدر ما هی عسیرة. وقد تکون متعذرة کل التعذر علی الشخص المتغطرس، وممکنة کل الإمکان للطفل البریء. وإن متلمس الحقیقة یجب أی یکون أکثر تواضعاً من التراب. إن العالم یسحق التراب تحت قدمیه، ولکن الباحث عن الحقیقة یجب أن یذل نفسه بحیث یکون فی مقدور التراب نفسه أن یسحقه.

 أدوات البحث عن الحقيقة بسيطة بقدر ما هي عسيرة. وقد تكون متعذرة كل التعذر على الشخص المتغطرس، وممكنة كل الإمكان للطفل البريء. وإن متلمس الحقيقة يجب أي يكون أكثر تواضعاً من التراب. إن العالم يسحق التراب تحت قدميه، ولكن الباحث عن الحقيقة يجب أن يذل نفسه بحيث يكون في مقدور التراب نفسه أن يسحقه.برای سفارش کتاب، کافی است نام و "کد کتاب" را از طریق پیامک یا تلگرام به شماره 09355621039 ارسال نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس حاصل شود.
پنل کاربران

پنل ورود کاربران